INFORMACJA !!!!

 

 

 Drodzy Klienci,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pragnie poinformować

iż od 02.11.2021 r. nastąpiła zmiana telefonów kontaktowych.

Aktualne adresy znajdą Państwo na głównej stronie Fundacji

oraz stronach dedykowanych poszczególnym projektom.

Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

 

 

 

 

 

Szanowni Przedsiębiorcy województwa podlaskiego,

 Informujemy, iż z dniem 13.09.2021 o godzinie 9:00 zostaje wstrzymany nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

W ostatnim naborze zarejestrowano wnioski pokrywające 200% dostępnej alokacji środków.

Wnioski pożyczkowe będą rozpaprywane w kolejności złożenia kompletnej dokumentacji.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

 

 

 

x

Sygnatura postępowania 2/FRP/PFRON/2020

Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki dwóch mikrobusów 9-cio

osobowych w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych

wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania

różnic między regionami III” w obszarze D.

(nr postępowania 2/FRP/PRFON/2020)

 

Informacje z postępowania:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Pytania i odpowiedzi / modyfikacja dokumentacji:

1. Odpowiedzi na pytania 29.09.2020

2. Zał. nr 1 SOPZ modyfikacja 29.09.2020

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Zał. nr 1 SOPZ 

4. Zał. nr 2 - wzór umowy

5. Zał. nr 3 ośw. o brak podstaw wykluczenia

6. Zał. nr 4 grupa kapitałowa

7. Zał. nr 5 Formularz ofertowy

8. Zał. nr 6 Formularz cenowy

 

Załączniki edytowalne:

1. Zał. nr 3 ośw. o brak podstaw wykluczenia

2. Zał. nr 4 grupa kapitałowa

3. Zał. nr 5 Formularz ofertowy

4. Zał. nr 6 Formularz cenowy

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zamawiającym jest:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

 1. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 13 86

KRS: 0000045661, NIP: 844-10-05-427

https://frp.pl

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw.

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

 1. a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
 2. b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 3. c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
 4. d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,
 5. e) „zamawiający” – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

 

Rozdział 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.

2.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

 

Rozdział 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy.

 

Rozdział 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

4.1 nie podlegają wykluczeniu,

4.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

4.7 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy.

 

Rozdział 5

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1.

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w 5.1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.4 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

5.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

5.9 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

5.10 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.11 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.5, 5.9 i 5.10 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

5.12 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.9 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

 

Rozdział 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział 7

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.

7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.

7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.

7.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

- informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

- które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

- o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz Formularz cenowy wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
 2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

 1. a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy,
 2. b) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

OFERTA –  sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w ramach realizowanego  przez Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”, nr postępowania 2/FRP/PFRON/2020

 1. c) Nie otwierać przed dniem 10.2020 r. do godz. 10:00.

 

Rozdział 8

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2020 r. do godz. 09:00 w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, pok. 5

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

8.8 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

 

Rozdział 9

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

 

Rozdział 10

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca poda całkowitą cenę oferty na realizację dostawy dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz w Formularzu cenowym w sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

10.2 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

10.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

10.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

10.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

Rozdział 11

BADANIE OFERT

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:

 1. a) oczywiste omyłki pisarskie,
 2. b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Rozdział 12

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium (w %)

1

Cena

100%

 

12.2 Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena”, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

12.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

12.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1.

 

Rozdział 13

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej.

 

Rozdział 14

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

 

Rozdział 15

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział 16

POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzór Umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ.

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy.

 

Rozdział 17

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

 

Rozdział 18

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.6 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: 1/FRP/PFRON/2020

18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Szymon Cimochowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Fundacji od 10:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rozdział 19

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

 

Rozdział 20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

 • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
 • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:

- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.

- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.

 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

20.2 W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, którego dotyczy niniejsza SIWZ.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiednio:

- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,

- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.

 • Źródło pochodzenia danych (W tym miejscu należy uzupełnić źródło pochodzenia danych osobowych (jest nim np. Wykonawca, który przekazuje dane Zamawiającemu): ……………
 • Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

20.3 W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Rozdział 21

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik Nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego,

Załącznik nr 6 – wzór Formularza Cenowego.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sygnatura postępowania 1/FRP/PFRON/2020

Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki dwóch mikrobusów 9-cio

osobowych w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych

wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania

różnic między regionami III” w obszarze D.

(nr postępowania 1/FRP/PRFON/2020)

 

Informacja o unieważnieniu przetargu:

1. Informacja o unieważnieniu

 

 

Pytania i odpowiedzi / modyfikacja dokumentacji:

1. Odpowiedzi na pytania 15.09.2020 r.

2. Odpowiedzi na pytania 14.09.2020 r.

3. Zał. nr 1 SOPZ - modyfikacja 14.09.2020 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Zał. nr 1 SOPZ

4. Zał. nr 2 - wzór umowy

5. Zał. nr 3 ośw. o brak podstaw wykluczenia

6. Zał. nr 4 grupa kapitałowa

7. Zał. nr 5 Formularz ofertowy

8. Zał. nr 6 Formularz cenowy

 

Załączniki edytowalne:

1. Zał. nr 3 ośw. o brak podstaw wykluczenia

2. Zał. nr 4 grupa kapitałowa

3. Zał. nr 5 Formularz ofertowy

4. Zał. nr 6 Formularz cenowy

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zamawiającym jest:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

 1. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 13 86

KRS: 0000045661, NIP: 844-10-05-427

https://frp.pl

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw.

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

 1. a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
 2. b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 3. c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
 4. d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,
 5. e) „zamawiający” – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

 

Rozdział 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.

2.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

 

Rozdział 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy.

 

Rozdział 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

4.1 nie podlegają wykluczeniu,

4.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

4.7 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy.

 

Rozdział 5

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1.

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w 5.1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.4 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

5.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

5.9 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

5.10 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.11 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.5, 5.9 i 5.10 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

5.12 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.9 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

 

Rozdział 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział 7

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.

7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.

7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.

7.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

- informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

- które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

- o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz Formularz cenowy wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
 2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

 1. a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy,
 2. b) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

OFERTA –  sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w ramach realizowanego  przez Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”, nr postępowania 1/FRP/PFRON/2020

 1. c) Nie otwierać przed dniem 09.2020 r. do godz. 10:00.

 

Rozdział 8

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 09:00 w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, pok. 5

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

8.8 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

 

Rozdział 9

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

 

Rozdział 10

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca poda całkowitą cenę oferty na realizację dostawy dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz w Formularzu cenowym w sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

10.2 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

10.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

10.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

10.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

Rozdział 11

BADANIE OFERT

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:

 1. a) oczywiste omyłki pisarskie,
 2. b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Rozdział 12

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium (w %)

1

Cena

100%

 

12.2 Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena”, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

12.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

12.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1.

 

Rozdział 13

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej.

 

Rozdział 14

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

 

Rozdział 15

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział 16

POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzór Umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ.

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy.

 

Rozdział 17

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

 

Rozdział 18

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.6 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: 1/FRP/PFRON/2020

18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Szymon Cimochowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Fundacji od 10:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rozdział 19

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

 

Rozdział 20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

 • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
 • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:

- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.

- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.

 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

20.2 W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, którego dotyczy niniejsza SIWZ.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiednio:

- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,

- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.

 • Źródło pochodzenia danych (W tym miejscu należy uzupełnić źródło pochodzenia danych osobowych (jest nim np. Wykonawca, który przekazuje dane Zamawiającemu): ……………
 • Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

20.3 W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Rozdział 21

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik Nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego,

Załącznik nr 6 – wzór Formularza Cenowego.

IMIENINY

Dzisiaj jest: 27 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

 

 

 

 

 

LICZNIK

Liczba wejść na naszą stronę 179740